บุคลากรโรงเรียนโพนทองพิทยา

นายวราเมธ ชูสกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา

นางบุญศิริ ประสานเนตร

(ศษ.บ.ประถม)

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางพิชญาภา ภูมิชัยชนะ

(ศษ.บ.ประถม)

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรัชนีย์ เล็กอรินทร์

(ค.ม. ประถม)

ครูชำนาญการพิเศษ

นายเพ็ญสุวรรณ เสโส

(ค.ม. ประถม)

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสมสมร พยัคฆ์ทอง

(ค.บ. ปฐมวัย)

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิสา ดวงแก้ว

(ค.บ. คอมพิวเตอร์)

พนักงานราชกร (ครูพี่เลี้ยง)

นายสุวิทย์ ยิ่งหาญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายมงคล เคนเหลือม

นักการภารโรง