ข้อมูลโรงเรียน

บริบททั่วไปของโรงเรียน

โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นโรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๘ โดย ขุนพิทักษ์โพนทอง (ปลื้ม มนต์ชัยภูมิ) กำนันตำบลโพนทองขณะนั้น โดยให้ชื่อว่า “ โรงเรียนประชาบาลตำบลโพนทอง ๓” (วัดทุ่งสว่างโพนทอง) เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๗๘ มี นายแต้ม กุลหินตั้ง เป็นครูใหญ่คนแรก

อาคารเรียน มี ๒ หลัง มี ๘ ห้องเรียน ๕ ห้องพิเศษ

อาคารประกอบ มี ๗ รายการ สนามกีฬามี ๕ รายการ สระน้ำ ๒ ที่ ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ถนนคอนกรีตภายใน รั้วคอนกรีตโดยรอบ

จากอดีต จนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารโรงเรียนมาแล้วจำนวน ๗ คนปัจจุบันมีนายปรีชา อุตสาคู เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูทั้งหมด ๘ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวนนักเรียน จำนวน ๑๐๑ คน เปิดสอน ๒ ระดับคือ ปฐมวัย จำนวน ๒ ห้องเรียน คือ อนุบาลปีที่ ๑ อนุบาลปีที่ ๒ และ ประถมศึกษาจำนวน ๖ ห้องเรียน ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

โรงเรียนโพนทองพิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ติดกับถนนชัยภูมิ-บัวใหญ่ ห่างจากตัวจังหวัด ๔ กิโลเมตร มีหมู่บ้านในเขตบริการ ๔ หมู่บ้าน คือ

๑) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ ๑ จำนวน ๕๖๔ ครอบครัว ประชากร ๙๖๓ คน

๒) บ้านโพนทอง หมู่ ๒ จำนวน ๔๗๖ ครอบครัว ประชากร ๑,๑๓๐ คน

๓) บ้านโนนม่วง หมู่ ๗ จำนวน ๒๐๗ ครอบครัว ประชากร ๖๕๐ คน

๔) บ้านโพนทอง หมู่ ๑๒ จำนวน ๒๓๒ ครอบครัว ประชากร ๘๒๕ คน

สภาพชุมชน เป็นลักษณะชุมชนชานเมือง หมู่บ้านในเขตบริการมีบ้านเรือนติดต่อกันโดยตลอด ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือ รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย ฯลฯ เนื่องจากชุมชนอยู่ใกล้ตัวเมือง การคมนาคมสะดวก จะมีประชาชนส่วนหนึ่งไปทำงานในตัวเมือง