กิจกรรมสวนพอเพียง

วันที่โพสต์: 26 เม.ย. 2012, 9:34:12

โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้จัดกิจกรรมลดเวาเรียน เพิ่มเวลารู้ตามนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ และได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แนวทางของการอยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล