กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต โรงเรียนโพนทองพิทยา

วันที่โพสต์: 11 มิ.ย. 2014, 5:21:48

โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต และได้ให้ความรู้แกนักเรียน เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์ และความมีวินัยแก่นักเรียน และจัดกิจกรรมไหว้ครู