บุคลากรโรงเรียนโพนทองพิทยาปรีชา  อุตสาคู 
(ค.ม.บริหารการศึกษา)
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญพิเศษ


นางบุญศิริ  ประสานเนตร
(ศษ.บ.ประถม)
ครู  ชำนาญการพิเศษ
นางคำพอง  ลำพองชาติ
(ค.บ.ปฐมวัย)
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวนิสา   ดวงแก้ว
(ค.บ.คอมพิวเตอร์)
พนักงานราชกร (ครูพี่เลี้ยง)
นางสุมาลี พองชัยภูมิ
ลูกจ้างชั่วคราว อบต.สนับสนุน
พิ้เลี้ยงเด็ก


นางพิชญาภา  ภูมิชัยชนะ 
(ศษ.บ.ประถม)
ครู  ชำนาญการพิเศษ
นายเพ็ญสุวรรณ  เสโส
(ค.ม. ประถม)
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวเด่นนภา  แกมมะณี
(ค.บ. คณิตศาสตร์)
ครูอัตราจ้าง


นางประคอง  สิทธิวงศ์ 
(ค.ม.ปฐมวัย)
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนีย์  เล็กอรินทร์
(ค.ม. ประถม)
ครูชำนาญการพิเศษนายโอภาส  พองชัยภูมิ 
(ปวช.ช่างก่อสร้าง)
ลูกจ้างประจำ ช่างสีชั้น 3