บุคลากรโรงเรียนโพนทองพิทยา


นายวราเมธ  ชูสกุล 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา


นางบุญศิริ  ประสานเนตร 
(ศษ.บ.ประถม)
ครู  ชำนาญการพิเศษ
นายเพ็ญสุวรรณ  เสโส
(ค.ม. ประถม)
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์  ยิ่งหาญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางพิชญาภา  ภูมิชัยชนะ 
(ศษ.บ.ประถม)
ครู  ชำนาญการพิเศษ
นางสมสมร  พยัคฆ์ทอง
(ค.บ. ปฐมวัย)
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายมงคล  เคนเหลือม
นักการภารโรง


นางรัชนีย์  เล็กอรินทร์
(ค.ม. ประถม)
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิสา   ดวงแก้ว
(ค.บ. คอมพิวเตอร์)
พนักงานราชกร (ครูพี่เลี้ยง)