ข้อมูลโรงเรียน

บริบททั่วไปของโรงเรียน
            
       โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นโรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๔๗๘ โดย ขุนพิทักษ์โพนทอง (ปลื้ม  มนต์ชัยภูมิ) กำนันตำบลโพนทองขณะนั้น โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลโพนทอง ๓ (วัดทุ่งสว่างโพนทอง) เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม  ๒๔๗๘ มี นายแต้ม  กุลหินตั้ง  เป็นครูใหญ่คนแรก
         อาคารเรียน มี  ๒ หลัง  มี ๘ ห้องเรียน  ๕ ห้องพิเศษ   

        อาคารประกอบ  มี ๗  รายการ  สนามกีฬามี ๕ รายการ  สระน้ำ  ๒ ที่  ไฟฟ้า  น้ำประปา โทรศัพท์ ถนนคอนกรีตภายใน รั้วคอนกรีตโดยรอบ 

            จากอดีต  จนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารโรงเรียนมาแล้วจำนวน ๗ คนปัจจุบันมีนายปรีชา  อุตสาคู  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูทั้งหมด ๘ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  จำนวนนักเรียน  จำนวน  ๑๐๑  คน เปิดสอน ๒ ระดับคือ ปฐมวัย จำนวน ๒ ห้องเรียน คือ อนุบาลปีที่ ๑ อนุบาลปีที่ ๒ และ ประถมศึกษาจำนวน ๖ ห้องเรียน  ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

โรงเรียนโพนทองพิทยา  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑  บ้านใหม่พัฒนา  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ติดกับถนนชัยภูมิ-บัวใหญ่   ห่างจากตัวจังหวัด ๔ กิโลเมตร  มีหมู่บ้านในเขตบริการ ๔ หมู่บ้าน  คือ 

๑)    บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ ๑    จำนวน  ๕๖๔  ครอบครัว  ประชากร    ๙๖๓   คน

๒)    บ้านโพนทอง     หมู่ ๒    จำนวน  ๔๗๖ ครอบครัว  ประชากร  ๑,๑๓๐  คน 

 ๓)     บ้านโนนม่วง     หมู่  ๗    จำนวน  ๒๐๗  ครอบครัว  ประชากร    ๖๕๐   คน 

๔)      บ้านโพนทอง    หมู่ ๑๒ จำนวน  ๒๓๒  ครอบครัว  ประชากร    ๘๒๕  คน

        สภาพชุมชน  เป็นลักษณะชุมชนชานเมือง  หมู่บ้านในเขตบริการมีบ้านเรือนติดต่อกันโดยตลอด ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือ  รับราชการ  รับจ้าง  ค้าขาย ฯลฯ  เนื่องจากชุมชนอยู่ใกล้ตัวเมือง การคมนาคมสะดวก  จะมีประชาชนส่วนหนึ่งไปทำงานในตัวเมือง